گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

*


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X